Slovenščina angleščina
Drevo igre Game tree
Drina Drina
Driska Diarrhoea
drkanje wank
Drobec Fraction
drobilec odpadkov refuse shredder
drobljenje grinding
drobni prah fine dust
drobnják chive
dromedar dromedary
Dromlja Jew's harp
Drsati Give a patina to
drug else
Druga burska vojna Second Boer War
Druga italijansko-abesinska vojna Second Italo-Abyssinian War
Druga punska vojna Second Punic War
Druga svetovna vojna World War II
drugačen different
drugi different
Drugi vatikanski koncil Second Vatican Council
Drugi zakon termodinamike Second law of thermodynamics
Druk tsendhen Druk tsendhen
Druzi Druze
Društvo narodov League of Nations
društvo za varstvo okolja environmental protection association
Družabno število Sociable number
družba society
Družba Jezusova Society of Jesus
družbena blaginja social welfare
družbena skupina social group
družbene vede social science
družbenogospodarski vidik naselij socioeconomic aspect of human settlements
družboslovje social science
Družboslovna statistika Social statistics
Družica Common-law wife
družina family
Družina Kennedy Kennedy family
Družina za umret Married… with Children
Družinsko drevo grških bogov Family tree of the Greek gods
družinsko pravo family law
Družstvo Cooperative
drva firewood
Drvenik Mali Drvenik Mali
Drvenik Veli Drvenik Veliki
drzen audacious
Drôme Drôme
Držaj English Channel
država state
država v razvoju developing country
Države sveta List of countries
Države sveta po prebivalstvu List of countries by population
državljan citizen
državljanka citizen
državljanska pobuda citizen initiative
državljanska vojna civil war
državljanske pravice citizen rights
državljanstvo citizenship
Državna himna National anthem
državna meja national boundary
Državna represija Political repression
državna zakonodaja national legislation
državne rezerve hrane food storage
Državni svet Republike Slovenije National Council
Državni zbor Afganistana National Assembly
Državni zbor Republike Slovenije National Assembly
državnik statesman
državno načrtovanje national planning
državno okoljsko računovodstvo national environmental accounting
državno ribolovno območje national fishing reserve
držávni udár coup d'état
dualno gospodarstvo dual economy
Duarte Leite Duarte Leite
Dub Oak
Dubaj Dubai
Dublin Dublin
Dubna Dubna
Dubnij Dubnium
Dubrovnik Dubrovnik
ducat dozen
dude bagpipes
Dudžail Dujail
Duero Douro
duet duet
Duff McKagan Duff McKagan
Dugi otok Dugi Otok
duh ghost
Duhovnik Priest
Duhovniško posvečenje Order
duhovščina clergy
Duke Ellington Duke Ellington
Dumuzi Tammuz
Dunaj Vienna
Dunajski kongres Congress of Vienna
Dunajski zrezek Wiener schnitzel
Dunajsko Novo mesto Wiener Neustadt
Duncan Duncan
dundo uncle
Dune Dune
Dunkerque Dunkirk
Dunkirk Dunkirk
Duologija Duology
Duplina Cave
Dura-Europos Dura-Europos
Duri Door
duša spirit
Dušan Džamonja Dušan Džamonja
Duševna motnja Mental disorder
dušik nitrogen
dušikov dioksid nitrogen dioxide
dušikov monoksid nitrogen monoxide
dušikov oksid nitrogen oxide
Dušikova kislina Nitric acid
dušikova spojina nitro compound
dušikovi oksidi nitrogen oxides
dušikovo gnojilo nitrogenous fertiliser
Dušilka Inductor
Duško Trifunović Duško Trifunović
dva two
dvaindvajset twenty
dvainsedemdeset seventy-two
dvaintrideset thirty-two
dvajset twenty
Dvajset tisoč milj pod morjem Twenty Thousand Leagues Under the Sea
dvanajst twelve
Dvanajst bogov Olimpa Twelve Olympians
Dvanajsti Twelveth
Dvanajstnik Duodenum
dvanájst twelve
DVD DVD
dve two
Dvigalo Elevator
dviganje morske gladine rising sea level
Dviganje uteži Powerlifting
Dvigati Lever
dvigniti withdraw
dvoboj duel
dvojen dual
Dvojica sil Pair of opposing forces
dvojka two
Dvojna zvezda Binary star
Dvojni asteroid Binary asteroid
Dvojni dvojček Double-double
dvojni sistem ravnanja z odpadno embalažo dual waste management
dvojček twin
dvojčica twin
Dvojčka Gemini
Dvokaličnice Dicotyledon
Dvokolo Bicycle
Dvokrilci Fly