Slovenščina angleščina
Izotermna sprememba Isothermal process
izotop isotope
Izparevanje Evaporation
Izparilna toplota Enthalpy of vaporization
Izpeljane enote SI SI derived unit
izpiranje flushing
Izpirati Drink
Izplakovanje Flushing
Izplačati Stump up the money
Izplačljiv Defrayable
Izpod At
Izposoditi Administer an oath to sb
izposoja gradiva document lending
Izposojanje Set
izpostavljenost exposure
izpostavljenost onesnaževalom pollutant exposure
izpostavljenost sevanju radiation exposure
izpuh exhaust device
izpušni plin exhaust gas
izpušni plin iz motornega vozila motor vehicle exhaust gas
izraba pokrajine landscape utilisation
Izrael Israel
Izraelske obrambne sile Israel Defense Forces
izravnava balance
izraz expression
izrazje terminology
Izrazoslovje problemskega šaha Chess problem terminology
izračun calculation
izračun razpršitve dispersion calculation
izračunavanje calculation
izredna dajatev exceptional tax
izredni davek exceptional tax
Izrek Theorem
Izrek o neskončni opici Infinite monkey theorem
Izrek o povprečni vrednosti Mean value theorem
Izrek o simetrali kota Angle bisector theorem
Izrek o tetivah Power of a point
Izrek o vrtilni količini Proof of angular momentum
Izrek štirih barv Four color theorem
Izrezek Cut a tooth
izreči dobrodošlica'dobrodošlico welcome
Izrodek Ghost
Izrojena porazdelitev Degenerate distribution
Izročiti Ship
izsekavanje deforestation
izsiljevanje blackmail
Izsrednost Eccentricity
Izsrednost tira Orbital eccentricity
Izstopiti Go downstairs
Izstrelek Enzian Enzian
izsuševanje draining
iztekanje leakage
Iztezanje Addition
iztrebek excrement
Izum Invention
izumrle vrste extinct species
Izumrli jezik Extinct language
izumrtje extinction
izvajanje zakona law enforcement
izvedba execution
izvedbeni zakon implementation law
Izvedeti Knowledge
izvedljivo feasible
Izvenzemeljsko življenje Extraterrestrial life
Izvijak Screwdriver
izvijač screwdriver
izvir well
Izvirni greh Original sin
izvirska voda spring water
izvoliti choose
Izvorna koda Source code
izvoz export
izvoz nevarnih kemikalij hazardous chemical export
izvoz nevarnih odpadkov export of hazardous wastes
izvozno dovoljenje export licence
Izvršilna oblast Executive
izvršitev enforcement
Izvršni producent Executive producer
izvzeti except
Izzy Stradlin Izzy Stradlin