Slovenščina angleščina
Občina Piran Piran
Občina Pivka Pivka
Občina Podlehnik Podlehnik
Občina Podvelka Podvelka
Občina Podčetrtek Podčetrtek
Občina Poljčane Poljčane
Občina Polzela Polzela
Občina Prebold Prebold
Občina Preddvor Preddvor
Občina Prevalje Prevalje
Občina Puconci Puconci
Občina Radenci Radenci
Občina Radeče Radeče
Občina Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi
Občina Radovljica Radovljica
Občina Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Občina Razkrižje Razkrižje
Občina Rače - Fram Rače-Fram
Občina Ribnica na Pohorju Ribnica na Pohorju
Občina Rogatec Rogatec
Občina Rogaška Slatina Rogaška Slatina
Občina Rogašovci Rogašovci
Občina Ruše Ruše
Občina Selnica ob Dravi Selnica ob Dravi
Občina Sevnica Sevnica
Občina Slovenske Konjice Slovenske Konjice
Občina Sodražica Sodražica
Občina Solčava Solčava
Občina Starše Starše
Občina Sveta Ana Sveta Ana
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici Sveti Jurij ob Ščavnici
Občina Tišina Tišina
Občina Tolmin Tolmin
Občina Trbovlje Trbovlje
Občina Trebnje Trebnje
Občina Trnovska vas Trnovska vas
Občina Trzin Trzin
Občina Tržič Tržič
Občina Turnišče Turnišče
Občina Velika Polana Velika Polana
Občina Veržej Veržej
Občina Videm Videm
Občina Vitanje Vitanje
Občina Vransko Vransko
Občina Vrhnika Vrhnika
Občina Vuzenica Vuzenica
Občina Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi
Občina Zavrč Zavrč
Občina Zreče Zreče
Občina Črenšovci Črenšovci
Občina Črna na Koroškem Črna na Koroškem
Občina Črnomelj Črnomelj
Občina Šalovci Šalovci
Občina Šempeter - Vrtojba Šempeter-Vrtojba
Občina Šentilj Šentilj
Občina Šentjernej Šentjernej
Občina Šentjur Šentjur pri Celju
Občina Šenčur Šenčur
Občina Škocjan Škocjan
Občina Škofljica Škofljica
Občina Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah
Občina Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj Šoštanj
Občina Štore Štore
Občina Žalec Žalec
Občina Železniki Železniki
Občina Žetale Žetale
Občina Žiri Žiri
Občina Žirovnica Žirovnica
Občina Žužemberk Žužemberk
Občine Francije Communes of France
Občine Norveške Municipalities of Norway
občinska okoljska politika municipal environmental policy
občinska raven municipal level
občinska zakonodaja municipal law
Občinski Town
občinski okoljski načrt municipal environment plan
občinsko gospodarjenje z vodo municipal water management
občutek sense
Ocaml Objective Caml
Occamova britev Occam's razor
ocean sea
Oceanija Oceania
oceanografija oceanography
oceanski tok ocean current
oceansko podnebje oceanic climate
ocena estimate
ocena virov resource appraisal
ocena ekoloških razmer ecological assessment
ocena naravne dediščine natural heritage assessment
ocena okoljskega tveganja environmental risk assessment
ocena vplivov okolja na zdravje environmental health impact assessment
ocenitev appraisal
ocenitev škode damage assessment
Ocet Vinegar
Ocetna kislina Acetic acid
ocitanščina Occitan
Octave Mirbeau Octave Mirbeau
Octavio Paz Octavio Paz
Ocvrti zeleni paradižniki Fried Green Tomatoes
od from
Oda Ode
Oda radosti Ode to Joy
odboj reflection
odbojka volleyball
Odbojkarski klub Autocommerce Bled Armpit of the universe
Odbojni zakon Specular reflection
Odda Odda
oddaja nepremičnine v najem estate rental
oddajanje sob lodging
Oddajati Demise
oddaljen remote
oddaljenost distance
Oddelek za zaščito naroda OZNA
odeja blanket
oder stage
Odesa Odessa
odgovor answer
odgovor na tožbo defence
Odgovoren Responsable
odgovoriti answer
odgovorno vedenje do okolja environmentally responsible behaviour
odgovornost liability
odgovornost proizvajalca producer liability
odgovornost vlade government liability
odgovornost za izdelke product liability
odgovornost za onesnaženje pollution liability
Odhod Exodus
Odhod iz tovarne Workers Leaving the Lumière Factory
odhodek expenditure
Odilo Globocnik Odilo Globocnik
Odin Odin
Odisej Odysseus
Odiseja Odyssey
oditi leave
odkod where
odkod si? where are you from
odkritje detection
Odkupnina Rançon
odlagališče komunalnih odpadkov domestic waste landfill
odlagališče nevarnih odpadkov hazardous waste dump
odlagališče odpadkov landfill
odlaganje - črna odlagališča dumping
odlaganje baterij battery disposal
odlaganje industrijskih odpadkov industrial dumping
odlaganje odpadkov v oceane ocean dumping
odlaganje radioaktivnih odpadkov radioactive dumping
odlaganje v globoko morje deep-sea disposal
odlaganje živalskih trupel carcass disposal
Odlikovanje Order
odličen excellent
odlok decree
Odlomek Chip
odločba decree
odločitev resolution
odločitev Skupnosti Community ruling
odmerjanje količin dosage
odnos med Severom in Jugom North-South relationship
odnos ne na mojem dvorišču NIMBY aptitude
odnosi med delavci in delodajalci labour relations
odnosi med rasami race relations
odnosi med Vzhodom in Zahodom East-West relations
odnosi z javnostjo public relations
Odnosi z javnostmi Public relations
odobritev approbation
odobriti assent
odojek piglet
odpadek waste
odpadek iz kmetijstva agricultural effluent
odpadki litter
odpadki iz kmetijstva agricultural waste
odpadki od zmanjševanja onesnaženja pollution abatement waste
odpadki rudarjenja mining waste
odpadna embalaža packaging waste
odpadna voda waste water
odpadna voda iz gospodinjstev domestic waste water
odpadna voda iz mlinov za oljčno olje olive oil mill wastewater
odpadni papir waste paper
odpadno olje v podladju bilge oil
Odpahniti Sweep aside
Odpirati Open out
odplaka effluent
odplačevanje dolga debt service
odplinjevanje deponije landfill degasification
odpor resistance
odpornost resistance
Odpovedati Render null and void
Odpočiti si Crop up again
Odpraviti se Go
odpravljanje posledic nesreč disaster relief
Odpravljiva singularnost Removable singularity
odpravnik forwarding agent
Odpremiti Ship
odpremnica dispatch note
odpreti open
odprt open
odprta jasa open lawn
odprto morje open sea
Odprto prvenstvo Avstralije Australian Open
Odprto prvenstvo Francije French Open
Odprto prvenstvo ZDA US Open
Odprtokodna programska oprema Open-source software
odpustiti forgive
odpuščati forgive
Odra Oder River
odrasel adult
odrasla oseba adult
Odražati se To be reflected
odredba order
odrešenje salvation
Odrin Edirne
odsoten absent
odsotnost absence
Odstotek Percentage
odstranitev removal
odstranjen z morskega ali rečnega dna dredged material
odstranjevanje fosfatov phosphate removal
odstranjevanje grmovja bush clearing
odstranjevanje hranilnih snovi nutrient removal
odstranjevanje onesnaževal pollutant elimination
odstranjevanje prahu dust removal