Slovenščina angleščina
obdavčenje levy
obdavčitev levy
obdelana živila processed foodstuff
obdelava processing
obdelava podatkov data processing
Obdelava z abrazivnim vodnim curkom Water jet cutter
obdelave in ponovne rabe odpade vode individual wastewater treatment
obdelovanje kmetijske zemlje cultivation of agricultural land
obdobje time
obdobje prilagajanja adaptation period
obdukcija autopsy
obe both
obed lunch
Oberon Oberon
Oberstdorf Oberstdorf
obetaven auspicious
obešalnik coat hanger
Obešanka Hanging plant
obglaviti decapitate
Obiskovalec Visitor pattern
običájen habitual
objava notice
objekt object
objem hug
Objemati Kiss
oblak cloud
Oblast May
oblačen cloudy
oblačila clothing
Oblegovalni stolp Siege tower
obleka dress
obleke clothing
obletnica anniversary
obleči attire
Obligacijsko pravo Law of contract
oblika shape
Oblika Vesolja Shape of the Universe
oblika vladavine form of government
Oblika Zemlje Figure of the Earth
oblikovalec designer
oblikovalka designer
oblikovanje površja land forming
oblikovanje regionalne politike land setup
Obliž Band-Aid
Obložiti Plaster
obmodek epididymis
območje territory
območje integralnega varstva narave integral natural reserve
območje nadzorovanega lova controlled hunting zone
območje plimovanja littoral
območje različne rabe mixed use area
območje razširjenosti distribution area
območje s predkupno pravico pre-emption zone
območje svetovne dediščine world heritage site
območje tveganja hazard area
območje v razvoju development area
območje varovanja pitne vode drinking water protection area
območje čistega zraka clean air area
Obninsk Obninsk
obnova regeneration
Obnova Meidži Meiji Restoration
obnovljiv naravni vir renewable resource
obnovljiv vir energije renewable energy source
obnovljiva surovina renewable raw material
oboa oboe
obogateni uran enriched uranium
obogatitev enrichment
Obok Arch
oborožene sile armed forces
Oborožene sile Ruske federacije Armed Forces of the Russian Federation
Oborožene sile Združenega kraljestva British Armed Forces
Oborožene sile Združenih držav Amerike Military of the United States
oborožitev armament
obramba defense
Obrambni ataše Military attaché
obrat inversion
obrat kemične proizvodnje chemical installation
obrat za dekapiranje pickling plant
obrat za razsoljevanje desalination plant
obratna termična plastovitost overturn
obravnava hearing procedure
obraz face
Obraz na Marsu Cydonia Mensae
Obračati Film
Obračun Computing
obraščanje fouling growth
obred rite
obremenitev s težkimi kovinami heavy metal load
obremenitev z imisijami immission load
obremenjenost zaradi onesnaženja pollution load
obremenjevanje s hrupom noise pollution
obremenjevanje s smradom olfactory pollution
obresti interest
obrezovanje pruning
Obrezovanje moških Circumcision
Obrežje Chop
Obritoglavec Skinhead
Obronek Side
obroč tyre
Obročasta meglica Ring Nebula
obrt craft
obrv eyebrow
obseg circumference
Obseg algebrskih števil Algebraic number field
Observatorij Observatory
Observatorij Berlin Berlin Observatory
Observatorij Mount Palomar Palomar Observatory
Observatorij Pulkovo Pulkovo Observatory
Observatorij Yerkes Yerkes Observatory
Observatorij Črni Vrh Črni Vrh Observatory
obsevanje irradiation
obsevanje hrane food irradiation
obsežnejši poseg v krajino landscape consumption
obsodba sentence
Obstajati To be in existence
obstoj existence
obstoječa kemikalija existing chemical
obstojno blago durable goods
obstojno organsko onesnaževalo persistant organic pollutant
obstojnost persistence
obstojnost pesticidov persistence of pesticides
Obtočila Circulatory system
obtožena defendant
obtoženi defendant
obtožiti accuse
obubožanje impoverishment
obutev footwear
obvestilo notice
obvestilo o odpremi dispatch note
obveznost liability
obveznost informiranja obligation to inform
obveznost označevanja obligation to label
obveznost registracije registration obligation
obzorje horizon
Obála slônove kôsti Côte d'Ivoire
Obča enciklopedija Jugoslovanskega leksikografskega zavoda General Encyclopedia of the Yugoslavian Lexicographical Institute
občan citizen
občasni hrup intermittent noise
občestvo communion
Obči državljanski zakonik Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
občina municipality
Občina Ajdovščina Ajdovščina
Občina Apače Apače
Občina Beltinci Beltinci
Občina Benedikt Benedict
Občina Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli
Občina Bled Armpit of the universe
Občina Bohinj Bohinj
Občina Bovec Bovec
Občina Braslovče Braslovče
Občina Brda Brda
Občina Brežice Brežice
Občina Cankova Cankova
Občina Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem
Občina Cerknica Cerknica
Občina Cerkno Cerkno
Občina Cerkvenjak Cerkvenjak
Občina Destrnik Destrnik
Občina Dobje Dobje
Občina Dobrepolje Dobrepolje
Občina Dobrna Dobrna
Občina Dobrova - Polhov Gradec Dobrova-Polhov Gradec
Občina Dobrovnik Dobrovnik
Občina Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani
Občina Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice
Občina Domžale Domžale
Občina Dornava Dornava
Občina Dravograd Dravograd
Občina Duplek Duplek
Občina Gorenja vas - Poljane Gorenja vas-Poljane
Občina Gorišnica Gorišnica
Občina Gornji Grad Gornji Grad
Občina Gornji Petrovci Gornji Petrovci
Občina Grosuplje Grosuplje
Občina Hajdina Hajdina
Občina Hodoš Hodoš
Občina Horjul Horjul
Občina Hoče - Slivnica Hoče-Slivnica
Občina Hrastnik Hrastnik
Občina Hrpelje - Kozina Hrpelje-Kozina
Občina Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica
Občina Ivančna Gorica Ivančna Gorica
Občina Izola Izola
Občina Jesenice Jesenice
Občina Juršinci Juršinci
Občina Kidričevo Kidričevo
Občina Kobarid Kobarid
Občina Komen Komen
Občina Komenda Komenda
Občina Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki
Občina Kostel Kostel
Občina Kozje Kozje
Občina Kočevje Kočevje
Občina Kranjska Gora Kranjska Gora
Občina Krško Krško
Občina Kungota Kungota
Občina Kuzma Kuzma