Slovenščina angleščina
plamen flame
Plamenci Flamingo
plamenomet flamethrower
Plan B Plan B Skateboards
Planckova konstanta Planck constant
planet planet
Planetarna meglica Planetary nebula
Planetni obroč Planetary rings
Planica Planica
planinska kavka alpine chough
Planinska koča Alpine hut
Planinski orel Golden Eagle
plankton plankton
Plast Nappy
plasti ozračja atmospheric layering
Plastid Plastid
plastika plastic
plastični odpadki plastic waste
Platana Plane-tree
platina platinum
Platon Greek
Platonsko telo Platonic solid
plavajoči lovilec nafte oil boom
plavanje swim
plavati swim
plavcek blue tit
Plavt Plautus
plavutonožci pinniped
plaválec swimmer
plaválka swimmer
Plavček Blue Tit
plavž blast furnace
Playboy Playboy
PlayStation Portable PlayStation Portable
plaz avalanche
plazilci reptile
Plazma Plasma
Plazmid Plasmid
plazílec reptile
plača wage
plačati pay
plačilna politika pay policy
plačilo fee
plačilo za rabljeno embalažo arrangement for a deposit on packaging
Plaščarji Tunicate
plaža beach
plebiscit referendum
Plemiški nazivi Royal and noble ranks
Plemstvo Nobility
Plenerizem En plein air
plenica nappy
plenilec predator
Plenitev Rima Sack of Rome
ples dance
Ples v maskah Un ballo in maschera
plesati dance
Plesen Mold
plesna dvorana ballroom
plevel weed
Plezalci Piciformes
Plezališče Climbing area
plezalka climbing plant
Plezalna oprema Climbing equipment
Plezalni čevlji Climbing shoe
Plezati Get into a car
plečàt broad-shouldered
Pliberk Bleiburg
Pliberška tragedija Bleiburg massacre
plima high tide water
plin gas
plinarna gas company
plinasto onesnaževalo zraka gaseous air pollutant
plinasto stanje gaseous state
Plinij Pliny
Plinij mlajši Pliny the Younger
Plinij starejši Pliny the Elder
plinovod gas pipeline
plinovodno omrežje gas network
plinska elektrarna gas powered plant
plinska kromatografija gas chromatography
plinska mešanica gas mixture
plinski motor gas engine
plinski rezervoar gas reservoir
Plinski velikan Gas giant
Plinski zakoni Gas laws
Pliocen Pliocene
Pljuca Lung
pljuča lung
pljučna bolezen pulmonary disease
pljučni mešiček air sac
plod fruit
Plojkokljuni Anseriformes
Ploski črvi Flatworm
ploskovni vir onesnaženja plane source
Plotin Plotinus
plovilo za lovljenje nafte oil recovery vessel
pločevina sheet metal
pločevinka tin
Pločnik Sidewalk
plošča slab
ploščič bream
plug plough
pluta cork
Plutah Plutarch
Plutarh Plutarch
Plutino Plutino
Pluton Pluto
plutonij plutonium
Plán Design
plínski velikán gas giant
pnevmatika tyre
PNG Portable Network Graphics
po after
po katerem plača skupnost community-pays principle
po milosti božji by the Grace of God
Po slovensko In slovenian
pobiranje dajatev levy
pobiranje davkov levy
pobočje slope
pobočje izkopa excavation side
Pobrežniki Charadriiformes
poceni cheap
pod floor
Podaja Chip
Podajati Hand
Podantarktični otoki List of Antarctic and sub-Antarctic islands
podariti gift
podatek data
Podati Hand
podatki information
podatki na prebivalca per capita data
podatki o emisijah emission data
podatki o okolju environmental data
podatki o stanju okolja data on the state of the environment
podatkovna baza database
Podatkovna struktura Data structure
podatkovni center data centre
Podatkovno rudarjenje Data mining
podatkovno središče data centre
Podcasting Podcast
podcenjevanje kmetijstva agricultural undervaluation
Podeliti Assign oneself
podeželje country
podeželski rural
podeželsko country
podeželsko območje rural area
podgana rat
podgobje mycete
Podgorica Podgorica
Podhalski strelci Podhale rifles
podjetje corporation
Podjetje Coca-Cola The Coca-Cola Company
podjetje za okoljsko svetovanje environmental enterprise
podjetje za proizvodnjo in distribucijo električne energije electricity company
podkev horseshoe
podkupnina bribe
Podlaga Lower bed
podlasica least weasel
Podlaško vojvodstvo Podlachian Voivodeship
podleči succumb
Podmnožica Subset
podmornica submarine
Podmornica letalonosilka Submarine aircraft carrier
podnebje climate
podnebne spremembe climate change
podnebni pas climatic zone
podnebni tip climate type
podnebni vir climate resource
podnebni vpliv climatic effect
podnožišče nadir