Slovenščina angleščina
podnožišče nadir
Podolžno število Pronic number
podorina green manure
podpazduha armpit
podpis signature
Podpičje Semicolon
Podplat Socket
Podpolkovnik Lieutenant Colonel
podpora pri sprejemanju odločitev decision making support
podpreti corroborate
Področje Domain
Podrt Down-cast
podróben detailed
podstatné meno noun
podstrešje attic
podtalnica groundwater
podveza garter
Podvodni hokej Underwater hockey
podzemna železnica underground railway
Podzemni Underground passage
podzemni vlak underground train
podóben similar
Poenoteni jezik modeliranja Unified Modeling Language
Pogajati se Trade
Poganjati Train
Poginiti Succomb
Poglavar Seattle Chief Seattle
poglavje chapter
pogodba agreement
Pogodba Concorde Concorde Agreement
Pogodba iz Sèvresa Treaty of Sèvres
Pogodba o Evropski skupnosti EC Treaty
pogodba o upravljanju management contract
Pogodba o zaposlitvi Contract of employment
pogoltniti swallow
pogonski alkohol fuel alcohol
pogonski plin propellant
Pogost Oftenheard
pogosto often
Pogosto zastavljena vprašanja FAQ
pogostost frequency
Pogostost izotopa Natural abundance
pogovor conversation
pogovorni colloquial
pogozdovanje afforestation
pogreb funeral
Pogrom Pogrom
pogum courage
pogumen brave
pohištvena industrija furniture industry
pohištvo furniture
pohlep greed
Pohod na Rim March on Rome
Pohorje Pohorje
Poimenovanje astronomskih teles Astronomical naming conventions
Poimenski seznam ljudi List of people by name
Poitiers Poitiers
Poitou-Charentes Poitou-Charentes
Pojalnikovke Orobanchaceae
Pojav Ghost
Pojav tople grede Greenhouse effect
Pojav Čerenkova Cerenkov effect
pojavi na zemeljskem površju land cover
pojdi stran go away
Pokal Radivoja Korača Korać Cup
Pokal Saporta Saporta Cup
Pokal UEFA UEFA Cup
Poker Poker
poklic occupation
poklic na področju varstva okolja environmental occupation
poklicati call
poklicna bolezen occupational disease
Pokljuka Pokljuka
Pokojna Correa Difunta Correa
Pokol Ardeatinske jame Ardeatine massacre
Pokol na univerzi Virginia Tech Virginia Tech massacre
Pokol v Ardeatinskih jamah Ardeatine massacre
Pokol v Damourju Damour massacre
Pokol v Hami Hama massacre
pokopališče graveyard
Pokopališče Montmartre Montmartre Cemetery
pokrajina landscape
Pokrajine v Turčiji Regions of Turkey
pokrajinska ekologija landscape ecology
pokrajinski landscape component
Pokrivati Mark
Pokémon Pokémon
Pol Pot Pol Pot
Polarna lisica Arctic fox
polarni medved polar bear
Polarni sij Aurora
polarno območje polar region
Polavtomatska pištola Semi-automatic self-loading pistol
Polavtomatska puška Semi-automatic rifle
Polavtomatsko orožje Semi-automatic firearm
polbrat stepbrother
poldan noon
polder polder
Poldnevnik Meridian
poledica glaze
polenovka cod
Polet Fly
Poleti In the summer time
poletje summer
Poletne olimpijske igre Summer Olympic Games
Poletni trikotnik Summer Triangle
polh dormouse
polibromirani bifenil polybrominated biphenyl
policija police
policiklični aromatski ogljikovodik polycyclic aromatic hydrocarbon
policiklični ogljikovodik polycyclic hydrocarbon
policist policeman
policistka policeman
Polidevk Polydeuces
Polieder Polyhedron
polietilen tereftalat polyethylene terephtalate
poligon polygon
Polihimnija Polyhymnia
poliklordibenzo - p - dioksin polychlordibenzo-p-dioxin
poliklorirani bifenil polychlorinated biphenyl
poliklorirani dibenzofuran polychlorinated dibenzofuran
poliklorirani terfenil polychlorinated terphenyl
polimer polymer
polimerizacija polymerisation
Polinom Polynomial
Polis Polis
Politehničen univerza od filipinski Polytechnic University of the Philippines
Politeizem Polytheism
Politik Politician
politika policy
Politika Albanije Politics of Albania
politika določanja cen naravnih virov pricing policy of resources
politika EU EC policy
politika mehurčka bubble policy
politika mreženja netting policy
politika nudenja pomoči aid policy
politika ohranjanja conservation policy
Politika Slovenije Politics of Slovenia
politika sodelovanja co-operation policy
politika varstva okolja environmental policy
politika širitve enlargement policy
politična doktrina political doctrine
politična ekologija political ecology
Politična filozofija Political philosophy
politična geografija political geography
politična ideologija political ideology
politična moč political power
politična organizacija political organisation
politična stranka party
politična ureditev form of government
Politične znanosti Political science
politično svetovanje political counselling
Politjak Shire Calendar
polivinil klorid polyvinyl chloride
polizati lick
Polizdelek Semi-finished products
polizdelki intermediate goods
Poljak Pole
Poljakinja Pole
polje patch
polje za čiščenje odpadne vode sewage farm
poljedelstvo agriculture
Poljska Poland
Poljska kampanja Invasion of Poland
Poljska na Pesmi Evrovizije Poland in the Eurovision Song Contest
Poljska nogometna reprezentanca Poland national football team
poljska vrana rook
Poljski evrokovanci Polish euro coins
Poljski koridor Polish Corridor
Poljski kukmak Agaricus arvensis
Poljski nižinski ovčar Polish Lowland Sheepdog
Poljski pregovori Polish proverbs
poljski škrjanec skylark
poljub kiss
poljubiti kiss
poljščina Polish
Polk Regiment
polkovina semi-metal
Polkovnik Colonel
Polkrilci Hemiptera
polkóvnica colonel
Polmer Radius
poln full
polna luna full moon
polnilo filling material
Polno občestvo Full communion
Polnooplaščena krogla Full metal jacket bullet
polnoč midnight
Poloneza Pole