Slovenščina angleščina
Površina Area
površine v prahi fallow area
površinska napetost surface tension
površje land
povsod everywhere
povsod je lepo, a doma je najlepše there's no place like home
povzetek résumé
povzročena v okolju environmental damage
povzročitelj bolezni disease cause
Powell Powell Peralta
Power metal Power metal
poza attitude
pozabiti forget
Pozavna Trombone
pozdrav greeting
Pozdravljen Bow
pozdravljeni hello
PozdravljenSvet Hello world program
Pozejdon Poseidon
pozejdonka posidonia
pozidano območje built-up area
pozitron positron
Poznanj Poznań
Poznati Hand
poznavanje lokalnih razmer indigenous knowledge
pozno late
pozoren attentive
počistiti clean up
počitnice holiday
počitniški tabor holiday camp
počitniško naselje holiday camp
počivališče rest area
počási slowly
Poševnica Slash
poškodba injury
pošta post office
Poštar Il Postino
Poštena uporaba Fair use
poštna znamka postage stamp
poštna številka postcode
Poštni nabiralnik Mailbox
požar fire
požarna služba fire service
požarna varnost fire safety requirement
Požarni zid Firewall
Poženiti Set
požig arson
požiralnik oesophagus
požirati swallow
Požrešna metoda Greedy algorithm
Ppb Part per billion
Ppm Part per million
prababica great-grandmother
praded great-grandfather
Praeclara Gratulationis Publicae Praeclara Gratulationis Publicae
prag threshold
Praga Prague
Pragelato Pragelato
prah dust
Praksidika Praxidike
praktično effectively
Pralni stroj Washing machine
Prana Prana
pranje in likanje laundering
Prapok Big Bang
Prapor War Fan
praprot fern
praprotnice in cvetnice tracheophyte
Praptič Archaeopteryx
prasec son of a bitch
prastric great-uncle
prav fine
prava right
Prava Jezusova Cerkev True Jesus Church
Pravda Truth
pravdni litigation
Prave veverice Sciuridae
pravi right
Pravi datljevec Date Palm
Pravi krapovci Cyprinid
Pravi mnogoceličarji Eumetazoa
Pravi mrežekrilci Neuroptera
Pravi rilčkarji Curculionidae
Pravi žafran Saffron
pravica right
pravice živali animal rights
Pravila Reglementation
pravila obnašanja code of practice
pravilo rule
Pravljica Fairy tale
Pravljična šahovska figura Fairy chess piece
pravna norma judiciary rule
pravna oblika organizacij legal form of organisations
pravna osnova legal basis
pravna pomoč judicial assistance
pravna stroka legal profession
pravne informacije legislative information
pravni dokument legal text
pravni postopek legal procedure
pravni predpis legal regulation
pravni predpisi legislation
pravni sistem legal system
pravni sistem Skupnosti Community legal system
pravni spor litigation
pravniški poklic legal profession
pravno sredstvo legal remedy
pravnuk great-grandson
pravnukinja great-granddaughter
pravo right
Pravokotni trikotnik Special right triangles
pravokotnik rectangle
pravopis orthography
Pravoslavje Eastern Orthodox Church
pravílno correctly
prazen empty
prazeodim praseodymium
Prazgodovina Prehistory
prazna empty
praznik holiday
Praznik dela May Day
prazno empty
praznoveren superstitious
Pračeljustnice Archaeognatha
Prašek Powder
prašič pig
prašiček piglet
Prašiči Suidae
Prašne uši Psocoptera
prašnik stamen
praštevilo prime
Praštevilska vrzel Prime gap
Praštevilski izrek Prime number theorem
Praštevilski razcep Integer factorization
praživali protozoan
prebava digestion
Prebavni trakt Gastrointestinal tract
prebivalci human population
prebivalec inhabitant
prebivališče housing
prebivalstvo human population
Prebivalstvo Afrike African people
Prebivalstvo Luksemburga Demographics of Luxembourg
Precej Man
Precejšen Dutch
Precesija Precession
precipitacija precipitation
Precizijsko litje Lost-wax casting
pred before
predal drawer
Predel Area
predelani kmetijski pridelek processed agricultural produce
Predelati Transformer
predelava processing
predelava nafte oil production
predelava odpadkov reclamation industry
predelava premoga coal technology
predelava za ponovno uporabo reprocessing
predelava železa in jekla ironwork industry
Predelovati Transformer
Predilnica Tail
Predkambrij Precambrian
predkup pre-emption
predkupna pravica pre-emption
predlog preposition
Predmestja Banlieue
predmestje suburb
predmet object
Predogled Overview
predor tunnel
Predpekel Limbo
predpis regulation
predpis EU EC regulation
predpis EU o obstoječih kemikalijah EC regulation on existing chemicals
predpis EU o okoljskem upravljanju in pregledih v podjetjih EC regulation on eco-management and audit
predpis o elektronskih odpadkih electronic scrap regulation
predpis o kmetijski proizvodnji regulation of agricultural production
predpis o nevarnem blagu dangerous goods regulation