Slovenščina angleščina
Zadar Zadar
Zadarska županija Zadar County
zadeti se get high
Zadnja večerja Last Supper
zadnji last
zadnjica ass
zadnjik anus
zadovoljeváti satisfy
zadovoljíti satisfy
Zadrga Zipper
zadržati enclose
Zadržati se Call
zadrževalni hram containment
Zadrževati se Call
ZAE UAE
zagotavljanje kakovosti quality assurance
zagotavljanje surovin raw material securing
zagotovilo guarantee
zagovarjati advocate
Zagovor pravic ženske A Vindication of the Rights of Woman
Zagreb Zagreb
Zagrebška katedrala Zagreb Cathedral
Zagrebška županija Zagreb County
zagrenjen bitter
Zahod West
Zahodna Afrika West Africa
Zahodna Azija Western Asia
Zahodna Evropa Europe
Zahodna Flamska West Flanders
Zahodna Nemčija West Germany
Zahodna Sahara Western Sahara
Zahodna Virginija West Virginia
Zahodni breg West Bank
Zahodnoevropska unija Western European Union
zahtevek za povračilo claim for restitution
Zahvaliti To cashier
Zahódna Evrópa Western Europe
Zahódna Sahára Western Sahara
zaimek pronoun
zajec hare
zajeda cove
Zajemati To derive from
zajklja hare
zajtrk breakfast
zakaj why
zakisovanje acidification
zaklad treasure
Zaklet Pleased to meet you
zakon law
zakon o financah financial law
zakon o gozdarstvu forestry law
zakon o izrednih razmerah emergency law
zakon o kemikalijah chemicals act
zakon o krmi forage law
zakon o nevarnem blagu dangerous goods law
zakon o obdelavi podatkov data processing law
zakon o odstranjevanju odpadkov waste disposal act
Zakon o ohranitvi mase Mass conservation
zakon o omejevanju konkurence competition law
zakon o policiji police law
zakon o PVO EIA law
zakon o recikliranju in odpadkih recycling management and waste law
zakon o ribištvu fishing law
zakon o rudarstvu mining law
zakon o uporabi umetnih gnojil fertiliser law
zakon o vsebnosti svinca v bencinu lead-in-petrol law
zakon o zaporih law relating to prisons
zakon o zaščiti pred sevanjem radiation protection law
zakon o zmanjševanju imisij immission control law
zakon o zračnem prometu air traffic law
zakon s področja varstva okolja environmental law
zakoni legislation
zakonik code
zakonita pravica legally protected right
zakonitost law
zakonodaja legislation
zakonodaja o genskem inženirstvu genetic engineering legislation
zakonodaja o najvišjih dopustnih mejah regulation on maximum permissible limits
zakonodaja o nevarnih snoveh hazardous substances legislation
zakonodaja o ohranjanju narave nature conservation legislation
zakonodaja o onesnaževanju okolja legislation on pollution
zakonodaja o prevzemu odgovornosti liability legislation
zakonodaja o varstvu vode water protection legislation
zakonodaja s področja načrtovanja planning law
zakonodaja s področja hrupa noise legislation
zakonodaja s področja industrije industrial legislation
zakonodaja s področja jedrske energije nuclear energy legislation
zakonodaja Skupnosti Community law
zakonodajna kompetenca legislative competence
zakonodajna oblast legislative authority
zakonodajna pristojnost legislative competence
zakonodajni postopek legislative procedure
zakonodajno telo legislature
zakonska podlaga legal basis
zakonski stan marital status
zakonsko dopolnilo law amendment
Zakopane Zakopane
Zakrament Sacrament
zakup lease
Zal Nice
Zala Zala
Zalaegerszeg Zalaegerszeg
zalenjava vegetable
zaliv bay
Zaliv Halong Halong Bay
Zalivska vojna Gulf War
Zalivski sindrom Gulf War syndrome
zalivček creek
Zaljubljen v tri oranže The Love for Three Oranges
zaloge virov resource reserve
Založba Kitab Kitab
ZAMAK ZAMAK
zamašek bottle cap
Zamašiti Cork
Zambezi Zambezi
Zambija Zambia
Zamenhofov dan Zamenhof Day
zamenjati exchange
zamenjava change
Zamisel Thought
Zamisliti Design
Zanašati Let oneself drift
Zanemariti To be careless
Zanimanje Interest
Zanimati Interest
zanimiv interesting
zanositi conceive
Zanzibar Zanzibar
Zapad West
Zapadlost Date
zapestje wrist
zapestna ura watch
zapestnica bracelet
zapeti sing
Zapis PGN Portable Game Notation
zapisnik chart
zapletenost complexity
zaplinjevanje fumigation
Zapoditi Drive along
Zaponka Button or snap
zapor prison
Zapor Spandau Spandau Prison
Zaporedje Sequence
zapornica canal lock
zaposlen busy
zaposlenost in okolje employment and environment
zaposlitev occupation
zaposliti employ
zaposlitvena struktura employment structure
zaposlitveni status occupational status
zapoved commandment
zapreti close
zaprtje closing down
zaprtje podjetja closing down of firm
zapustiti abandon
zapuščeno vozilo abandoned vehicle
zaradi dreves ne videti gozda see the forest for the trees
Zaratustra Zoroaster
Zaratustrstvo Zoroastrianism
zarodek embryo
zarota conspiracy
zaročenec fiancé
zaročenka fiancée
zaročiti se betroth
Zarubinska kultura Zarubintsy culture
Zasaditi Plant
zasebna lastnina private domain
zasebna voda non-demesnial water
zasebni gozd private forest
zasebni sektor private sector
zasebno pravo private law
Zaselek Hamlet
zasipavanje rudnikov mine filling
zaskrbljenost zaradi stanja okolja environmental anxiety
zasledovati chase
zaslepiti dazzle
zaslišanje hearing procedure
zasoljevanje vode water salination
zaspánec sleepyhead
zaspánka sleepyhead
zastarel obrat antiquated plant
zastava flag
Zastava Afganistana Flag of Afghanistan
Zastava Alžirije Flag of Algeria
Zastava Andore Flag of Andorra
Zastava Azerbajdžana Flag of Azerbaijan
Zastava Etiopije Flag of Ethiopia
Zastava Gruzije Flag of Georgia
Zastava Kanade Flag of Canada
Zastava Libije Flag of Libya
Zastava Slovenije Flag of Slovenia
Zastava Socialistične federativne republike Jugoslavije Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
zastava ugodnosti flag of convenience
Zastave držav sveta List of flags
Zastave jugoslovanskih socialističnih republik Flags of the Yugoslav Socialist Republics
zastonj free
zastopanje representation
zastrupitev intoxication
zastrupitev hrane food contamination
zasvojljiv addictive
Zategniti Press firmly
zatiranje škodljivcev pest control
zaupen confidential
zavarovalniško kritje insurance coverage