Slovenščina švedščina
gostja gäst
gostota täthet
gostota prebivalstva folktäthet
gostota stanovanj bostadsbestånd
Gotan project Gotan Project
Gothic Gothic II
Gothic metal Gothic metal
Goti Goter
Gotica Munkskrift
Gotika Gotisk
gotov färdig
gotovina kontanter
gotovina uncountable kontanter
Gotska abeceda Gotisk arkitektur
gotski gotisk
Gottfried Wilhelm Leibniz Gottfried Wilhelm von Leibniz
Gotthard Heinrici Gotthard Heinrici
Gotthold Ephraim Lessing Gotthold Ephraim Lessing
gotščina gotiska
govedina nötkött
govedo nötkreatur
govedo za prirejo mesa nötkreatur
goveja živina nötkreatur
govno skit
govor tal
govorec talare
govorica rykte
govoriti tala
govorka talare
govornica talare
govornik talare
govoríte angléško? talar du engelska?
govoríš angléško? talar du engelska?
gozd samling
gozdarska ekonomija skogsekonomi
gozdarska enota privatskog
gozdarska politika skogspolitik
gozdarska zakonodaja skogsvårdslagstiftning
gozdarske aktivnosti skogsnäring
gozdarstvo skogsvetenskap
gozdni biološki rezervat biologiskt skogreservat
gozdni ekosistem skogens ekosystem
gozdni požar skogsbrand
gozdni proizvod skogsbruksprodukt
gozdni rezervat skogsreservat
gozdni vir skogsresurser
gozdni škodljivec skogsskadegörare
gozdno kmetijstvo jord- och skogsbruk
gošća gäst
Gošča Residy
goži snokar
GPRS GPRS
GPS GPS
GPU GPU
GQ GQ
GR GR
grablje raka
Grace Jones Grace Jones
Grace Kelly Grace Kelly
grad fästning
gradbena oprema byggnadsutrustning
gradbena politika byggnadspolitik
gradbena sestavina byggelement
gradbena storitev byggnadstjänst
gradbena tehnologija byggnadsteknik
gradbene dejavnosti byggnadsarbete
gradbeni material byggnadsmaterial
gradbeni odpadki byggavfall
gradbeni predpis byggnadslag
gradbeništvo väg- och vattenbyggnad
gradbeno dovoljenje byggnadstillstånd
gradbeno načrtovanje byggnadsplan
gradbišče tomt
Gradec Graz
Gradient Gradient
graditi anlägga
gradnja byggande
gradnja z recikliranim materialom bygge med återvunna material
Grafika Grafisk teknik
Grafit Grafit